Eigen bijdrage WMO, WLZ, CAK

Er is een belangrijk verschil tussen de eigen bijdrage die geldt binnen de Zorgverzekeringswet(Zvw) en de eigen bijdrage die kan gelden bij hulp en zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Eigen bijdrage WLZ

Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hervormd in een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz neemt dus bepaalde zorgtaken over die voor 2015 nog vanuit de AWBZ werden geregeld. Om precies te zijn, zijn alle taken die onder de AWBZ vielen, overgeheveld naar één van de volgende wetten: WMO, Wlz en de Jeugdwet.

Vanaf 2015 neemt de Wlz veel zorgtaken over die nog vanuit de AWBZ werden geregeld.
De AWBZ is namelijk sinds begin 2015 overgegaan in een aantal bestaande en nieuwe (zorgwetten, waaronder de Wlz. Veel taken zijn overgeheveld naar bijvoorbeeld: WMO, Wlz en de Jeugdwet.

Niet iedereen met een Wlz indicatie heeft een aanvullende verzekering nodig. Hiermee kunt u veel besparen op uw premie.

Welke zorg wordt geregeld vanuit de Wlz?

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk aan:

 • chronisch zieken
 • lichamelijk- en geestelijk gehandicapten
 • kwetsbare ouderen
 • mensen met een geestelijke beperking.

Alles wat u nodig heeft wordt vanuit het Wlz geregeld, namelijk:

 • Verblijf in een zorginstelling (thuiswonen mogelijk)
 • Begeleiding
 • Verpleging en verzorging
 • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
 • Bij bepaalde zorgzwaartes: fysiotherapie en tandheelkunde

Het gehele zorgpakket aan voorzieningen en zorg noemt men een integraal pakket. Hier kan alles inzitten, denk aan vervoer naar de plaats waar de behandeling, begeleiding en verzorging plaatsvindt.

Hoe komt u voor WLZ zorg in aanmerking?

Wilt u nagaan of en hoe u zorg uit de WLz kunt aanvragen. Neem dan onderstaande stappen door:

 1. Meldt u bij het CIZ
 2. Het CIZ bekijkt uw zorgaanvraag
 3. Het CIZ bepaalt samen met u of u zorg thuis ontvang, in een instelling of dat u een PGB (persoonsgebonden budget) krijgt. Hiermee kunt u zelf zorg inkopen. Bij de andere twee wordt de zorg geregeld en betaald u wat eigen bijdrage. Bij de laatste ook maar dan heeft u het zelf meer in de hand.

Eigen bijdrage CAK

Het CAK is een publiekrechtelijk en zelfstandig bestuursorgaan welke belast is met wettelijke taken in het domein van zorg en welzijn.
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Veel van deze taken omvat het vaststellen en innen van de wettelijke bijdragen. Deze bijdragen zijn veelal afhankelijk van inkomen en vermogen.

Het CAK wisselt veel gegevens uit met zorginstellingen, zorgkantoren, gemeenten, UWV, belastingdienst en de SVB. Dit om haar taken goed uit te kunnen voeren.
Per 1 januari 2015 voert het CAK de volgende wettelijke taken uit:

 • Het namens de zorgkantoren betalen van vergoedingen aan zorgaanbieders voor geleverde zorg.
 • Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
 • Het vaststellen en innen van de ouderbijdrage op grond van de Jeugdwet
 • Het afgeven van officiële verklaringen aan personen die naar het buitenland willen reizen met medicijnen die onder de Opiumwet vallen.
 • De regelingen ter compensatie van het eigen risico uit de Zorgverzekeringswet en de algemene tegemoetkoming op grond van Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zijn afgeschaft. Deze tegemoetkomingen worden tegenwoordig door gemeenten geregeld.